Algemene voorwaarden

1. IDENTITEIT – TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

Door onze website te bezoeken of een bestelling te plaatsen, aanvaardt u de algemene voorwaarden van Carbonella Italian Business Suits, met zetel te 9000 Gent, Abrahamstraat 24, geregistreerd onder ondernemingsnummer 0588.949.851, hierna genoemd de “verkoper”.

Deze voorwaarden zijn toepasselijk op het gebruik en de aanbiedingen van deze website en alle daarop geplaatste bestellingen.

Op verzoek van de klant kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant kan opgeslagen worden op een duurzame gegevensdrager.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

2. AANBOD EN AANVAARDING

Het aanbod is vrijblijvend. De verkoper kan het aanbod aanpassen of wijzigen, zonder dat hierdoor een recht op vergoeding ontstaat.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Afbeeldingen bij producten zijn met de grootste zorg samengesteld. De verkoper geeft echter geen garantie op het exact overeenkomen van kleuren of andere kenmerken.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Na aanvaarding door de verkoper komt de overeenkomst tot stand.

De verkoper behoudt zich het recht voor de aanvaarding te weigeren en zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

3. OMRUIL- EN HERROEPINGSRECHT

Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen te retourneren. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

De artikelen dienen in nieuwsstaat te verkeren, met aanwezigheid van alle originele labels. Als het product in een slechtere staat verkeert als gevolg van verder gebruik, behouden wij ons het recht voor hiervoor kosten in rekening te brengen.

De kosten van retour zijn steeds ten laste van de klant, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.

Bij gebreke aan nakoming van deze termijnen wordt de koop als definitief aanzien.

De klant beschikt in sommige gevallen niet over een herroepingsrecht, in het bijzonder indien de geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant of wanneer deze duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd, zoals op maat gemaakte kledij.

4. PRIJZEN

Alle aangegeven prijzen zijn inclusief de geldende BTW en exclusief verzendkosten.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van materiële fouten. Voor de gevolgen van materiële fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en zal de verkoper niet kunnen verplicht worden het product te leveren aan de foutieve prijs.

5. BETALING

De totale prijs dient binnen de 7 dagen na bevestiging van de bestelling door de verkoper betaald te worden.

Bij wanbetaling is de verkoper gerechtigd standaardkosten van 10,00 EUR in rekening te brengen.

De verkoper behoudt zich bij wanbetaling uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

Bij laattijdige betaling wordt de levertermijn overeenstemmend verlengt.

6. GARANTIE

De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, en aan de redelijke conformiteitsvereisten en de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De wettelijke garantietermijn is van toepassing.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 dagen na levering aan de verkoper schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in nieuwstaat en in de originele verpakking.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken, wanneer de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de verkoper en/of op de verpakking behandeld zijn en wanneer de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Als bij levering van het product de verpakking of de inhoud kennelijk is beschadigd, dient de klant hierover direct klacht in te dienen, ongeacht de garantieclaims, bij de betreffende leverancier.

Bovendien dienen zij het betreffende product te weigeren en dienen zij direct (uiterlijk 24 uur na ontvangst) contact op te nemen met de verkoper.

7. GEGEVENSBESCHERMING EN AUTEURSRECHT

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden verwerkt, gebruikt en opgeslagen met als doel het toepassen en uitvoeren van uw bestelling.

De inhoud van deze website, inclusief teksten, grafieken, foto's, illustraties, afbeeldingen, bewegende afbeeldingen, geluiden en software is auteursrechtelijk beschermd. Het downloaden of gebruik is alleen toegestaan voor privé-doeleinden. Publiceren, distribueren, reproduceren en ander gebruik van de afbeeldingen is verboden.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Elke contractuele verbintenis tussen de klant en de verkoper valt onder de toepassing van het Belgisch recht. De rechtbanken van België zijn exclusief bevoegd.